U bent hier

Algemeen kader

Twee- of meertaligen kunnen net als eentaligen moeilijkheden ondervinden in mondelinge of schriftelijke taal. Deze moeilijkheden kunnen voorkomen in één of meerdere talen.

De belangrijkste doelstelling van meertalige diagnostiek is vaststellen of taalproblemen vanuit een verschil of een stoornis onstaan. Een taalverschil duidt op enkel tekorten in een tweede taal. Een taalstoornis daarentegen wordt gekenmerkt door duidelijke moeilijkheden in beide talen.

Diagnostische procedure

Voor de begrijpelijkheid worden 'tweetaligheid' en 'meertaligheid' in de teksten hieronder als synoniemen gebruikt.

Doelgroep

Zowel meertalige kinderen, jongeren als (jong)volwassenen kunnen bij Code terecht voor diagnostisch onderzoek. Wij doen zowel onderzoek naar mondelinge als naar schriftelijke taalproblemen in een meertalige context.

Studenten van Thomas More doorlopen een specifieke procedure, eigen aan de hogeschool.

Verloop van het diagnostisch onderzoek

Om een verantwoorde diagnose te kunnen stellen, is het belangrijk om alle talen te betrekken in het diagnostisch onderzoek. Onze procedure verloopt volgens de 'RIOT-approach' (Review - Interview - Oberserving - Testing) om zo tot een sterkte-zwakteanalyse te komen. Binnen meertalige diagnostiek speelt een tolk een centrale rol bij de analyse van de vreemde talen. Hiervoor werken we samen met de Stedelijke Tolk- en vertaaldienst van de stad Antwerpen.

Advies op maat

Als onafhankelijk expertisecentrum kan Code adviezen formuleren met betrekking tot studiemethoden, compenserende hulpmiddelen, aangepaste onderwijs- en examenfaciliteiten en andere begeleiding. Specifieke adviezen over taalstimulering worden eveneens op maat van de cliënt geformuleerd. Er wordt uitgegaan van het totaalprofiel, waarbij een analyse gebeurt van de sterke en zwakke vaardigheden. Daarnaast worden positief en negatief beïnvloedende factoren mee in rekening gebracht.

Attestering

Een attest wordt enkel opgemaakt wanneer het gaat om ontwikkelingsdysfasie en/of dyslexie.

Voor ontwikkelingsdysfasie gaan we uit van volgende omschrijving:

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige primaire stoornis in de mondelinge taal (taalbegrip en/of taalproductie) waarbij de taalproblemen niet verklaard kunnen worden door een andere onderliggende stoornis zoals gehoorproblemen, ernstige neurologische, fysieke, emotionele of sociale problemen, een verstandelijke beperking of afwijkende omgevingsinvloeden. De mondelinge taalproblemen kunnen tot uiting komen in alle taalaspecten (taalvorm, taalinhoud en/of taalgebruik). 

Voor dyslexie baseren we ons op de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (2008). Deze wordt eveneens ondersteund door Stichting Leerproblemen Vlaanderen:
"Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau."

Bij meertaligen moeten de tekorten in beide talen voldoen aan deze definities.